Regulamin sklepu Irina Liszczuk Warsztaty

 1. DEFINICJE
 2. DANE KONTAKTOWE
 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 4. KOSZT ZAMÓWIENIA
 5. PŁATNOŚCI
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 8. REKLAMACJE
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 10. DANE OSOBOWE
 11. WYMOGI TECHNICZNE
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy Irina Liszczuk Warsztaty dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument - Kupujący będący w rozumieniu Kodeksu cywilnego konsumentem.
 3. Konto użytkownika - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
 4. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Sklep – sklep internetowy „Irina Liszczuk Warsztaty” prowadzony przez sprzedawcę pod adresem sklep.irina.pl
 7. Sprzedawca Irina Liszczuk "LIRA" - ul. Zgodna 1b m. 38 - 62-800 Kalisz - Polska
  NIP 8882622445 REGON 300083755

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: Irina Liszczuk "LIRA" - ul. Zgodna 1b m. 38 - 62-800 Kalisz.
 2. Adres e-mail: sklep.irina@gmail.com

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu dokonania zakupów w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży) w pierwszej kolejności należy dodać towar do koszyka.
 2. Następnie Kupujący wybiera sposób płatności za zamówienie, a także podaje swoje dane (w tym adres do faktury).
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści składanego zamówienia i zaakceptowania treści Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych Regulaminem z zastrzeżeniem ustępu 4 dla przypadków, w których Kupujący wybrał płatność z góry za złożone zamówienie.
 4. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność z góry za zamówienie umowa sprzedaży zostanie zawarta pod warunkiem opłacenia zamówienia w terminie wskazanym w § 5 Regulaminu. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 5. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
 6. Kupujący może dokonać zakupów z wykorzystaniem Konta użytkownika lub z pominięciem założenia Konta użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar.

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.pl (regulamin dostępny pod linkiem https://www.przelewy24.pl/regulamin)
 2. Sprzedawca informuje, że z uwagi na specyfikę metody płatności, o której mowa w ust. 1 dokonanie płatności w taki sposób możliwe jest wyłącznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary dostarczane są za pomocą maila na który wysyłany jest plik PDF zawierający link i hasło do zakupionego warsztatu.
 2. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami wideo, a zarazem treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku gdy:

  a) Użytkownik wyraził w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, oraz

  b) Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 2. Dokonując zakupu użytkownik oświadcza iż został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży

§ 8 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  d) żądać usunięcia wady.

 3. W stosunku do Przedsiębiorcy wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy, w granicach dopuszczonych prawem, (w tym z tytułu rękojmi za wady towarów, a także za poniesione szkody) mająca związek z Regulaminem jest wyłączona.
 4. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.
 5. Sprzedawca prosi, aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  a. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

  b. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

  c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

  d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę JavaScript oraz plików coookies, z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów w Sklepie także aktywne konto email.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią oraz odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 6. W przypadku ewentualnych sporów Kupującym będącym Przedsiębiorcą sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.